Forretningsbetingelser

1. Generelt
Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser mellem Øens Regnskab og kunden.

2. Honorar og vilkår
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms.
Fastprisaftaler afregnes til den i samarbejdsaftalen aftalte pris.
Udførte opgaver, som ligger ud over de skriftlige aftalte opgaver i samarbejdsaftalen, faktureres til Øens Regnskabs normale timepris kr. 400,00 ud over den normale fastprisaftale.
Øens Regnskab meddeler Køber med minimum 60 dages varsel enhver ændring af priser angivet i samarbejdsaftalen.
Al afregning opgøres i reel arbejdstid (ingen oprundinger til halve og hele timer).

3. Betaling

Faste løbende aftaler (bogføring til fast månedspris) faktureres én gang om måneden
Ad hoc opgaver (opgaver på timebasis) faktureres umiddelbart efter opgavens ophør, dog som minimum ultimo hver måned. Fakturaen beskriver antallet af arbejdstimer og udført arbejde i ad hoc opgavens løbetid.
Øens Regnskab forbeholder sig retten til at sende faktura på á conto betaling forud for påbegyndelsen af opgaven.

Ad hoc opgaver (enkeltstående opgaver til en fast pris) faktureres efter opgavens ophør umiddelbart efter at Øens Regnskab har udført opgaven. Såfremt opgaven strækker sig over mere end én kalendermåned, forbeholder Øens Regnskab sig retten til at sende faktura på á conto betaling.

Gældende for alle betalinger: Ved forsinket betaling beregnes morarenter (svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 %) pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

4. Fortrolighed

Medmindre Køber skriftligt accepterer andet må Øens Regnskab ikke bruge fortrolige oplysninger til noget andet formål end udførelse af opgaven.

Øens Regnskab skal udvise samme omhu for at undgå videregivelse af fortrolige oplysninger, som Øens Regnskab udviser med hensyn til egne oplysninger af fortrolig karakter. Ved aftalens ophør uanset årsag eller på Købers forlangende skal Øens Regnskab returnere alle fortrolige oplysninger, som Øens Regnskab måtte have i besiddelse eller kontrol.

5. Interessekonflikt

Øens Regnskab garanterer, at Øens Regnskab ikke har og ikke vil få nogen interesse, direkte eller indirekte, som er eller kan være i konflikt med udførelsen af opgaven. Øens Regnskab garanterer yderligere, at Øens Regnskab ikke vil bruge nogen medarbejder eller underleverandør ved udførelsen af opgaven, der måtte have sådan konfliktende interesse.

Øens Regnskab er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af beløbsmæssig, skattemæssig, personalemæssig eller virksomhedsmæssig karakter som følge af Købers misligholdelse af de aftalte deadlines. Dette indebærer desuden, at Øens Regnskab ikke er ansvarlig for en eventuel afgift til SKAT for for sen indberetning af moms efter SKAT’s deadline, såfremt Køber ikke har overholdt de aftalte deadlines som beskrevet i samarbejdsaftale eller mail.

6. Overholdelse af bogføringsreglerne

Øens Regnskab vil altid og uden undtagelse overholde de til enhver tid gældende bogføringsregler, både i forhold til SKAT og bogføringsloven. Øens Regnskab vil altid foretage kontering og bogføring ud fra disse regler.

Ved Købers indsigelse imod dette, vil Øens Regnskab dokumentere reglerne for Køber. Ved Købers fortsatte og gentagne indsigelser vil Øens Regnskab straks ophøre samarbejdet.

7. Kunde- og medarbejderklausul Øens Regnskab må ikke i aftaleperioden hverken direkte eller indirekte: (i) tage eller forsøge at tage forretning væk fra Køber, herunder, men ikke begrænset til, kontakte Købers kunder med henblik på salg eller blande sig i Købers forhold til sine kunder, eller (ii) ansætte Købers medarbejdere eller tilskynde dem til at opsige deres ansættelsesforhold eller indgå en ansættelsesaftale med tredjepart.

Har du spørgsmål til:

Salgs – og leveringsbetingelser